เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชา หลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม ปวส.1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิชา หลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม

 ระดับ ปวส.1

แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เพื่อใช้่ในการเรียนการสอน แลกเปลี่ยน ข้อคิดเห้นของนักศึกษากับครู