วิชา หลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม ปวส.1

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา หลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม

 ระดับ ปวส.1

แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เพื่อใช้่ในการเรียนการสอน แลกเปลี่ยน ข้อคิดเห้นของนักศึกษากับครู