เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

515-402 พฤติกรรมสัตว์ (Animal Behaviour)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ผู้รับผิดชอบรายวิชา  ดร.ปรัชญาพร  เอกบุตร

ผู้สอน  ผศ.ทวีศักดิ์  นิยมบัณฑิต, ดร.เจษฎา  รัตนวุฒิ, ดร.ปรัชญาพร  เอกบุตร, ดร.ทศพล มูลมณี

  จุดมุ่งหมายของรายวิชา

1 เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงพฤติกรรมที่สำคัญของสัตว์

2 เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจและอธิบายถึงปัจจัยทางพฤติกรรมที่มีอิทธิพลต่อผลผลิตของสัตว์เศรษฐกิจชนิดต่างๆ ได้

3 เพื่อให้นักศึกษามีการจัดการเลี้ยงให้สอดคล้องกับพฤติกรรมสัตว์

4 นักศึกษาสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการผลิตสัตว์ได้