65-3 4954507-60 หลักการบริหาร การจัดบริการสาธารณสุข และการประกันคุณภาพ [ภาค กศ.บป.]


ผู้สอน
อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น
เข้าสู่ระบบเมื่อ 1 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
65-3 4954507-60 หลักการบริหาร การจัดบริการสาธารณสุข และการประกันคุณภาพ [ภาค กศ.บป.]

รหัสวิชา
69600

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คำอธิบายวิชา

โครงสร้างรายวิชา

4954507-60 หลักการบริหาร การจัดบริการสาธารณสุข และการประกันคุณภาพ Principle of Health Administration, Health Services, and Quality Assurance 3(2-2-5) เป็นรายวิชาบังคับ ในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 2) หมวดวิชาเฉพาะ /2.2 กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข

คำอธิบายรายวิชา

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารทั่วไป การบริหารสาธารณสุข การจัดบริการสาธารณสุข และการประกันคุณภาพบริการ การแปลงแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติสู่แผนปฏิบัติการ ระบบประกันสุขภาพของไทย กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผน กลยุทธ์ในการพัฒนางานสาธารณสุข กลยุทธ์การบริหาร การควบคุมกำกับ การนิเทศงานและประเมินผล

Concepts and theories of general administration and health administration, provide health services and quality assurance, implementation national health development plan to action plan, Thailand health security system, health laws and regulations related to the performance of official duties, foundation of planning, health strategies to provide, supervision, control, and evaluation.


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books