102 คอมพิวเตอร์ 1 ง21201


ผู้สอน
นาย เจริญ เรืองรอง
เข้าสู่ระบบเมื่อ 8 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
102 คอมพิวเตอร์ 1 ง21201

รหัสวิชา
69626

รหัสวิชาของสถานศึกษา
ง21201

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

คำอธิบายรายวิชา คำอธิบายรายวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม ง ๒๑๒๐๑ วิชา คอมพิวเตอร์1 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เวลา ๒๐ ชั่วโมง จำนวน ๐.๕หน่วยกิต

ศึกษาการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ การป้อนข้อมูล การแก้ไขข้อมูล คำสั่งต่าง ๆ ในการพิมพ์แฟ้มข้อมูลเอกสาร การจัดเก็บแฟ้มข้อมูลเอกสารและการเรียกแฟ้มข้อมูลมาแก้ไข การกำหนดรูปแบบเอกสาร การพิมพ์ตาราง การค้นหาและเปลี่ยนแปลงข้อความ คำสั่งพิเศษในการสั่งพิมพ์ การประยุกต์ในงานพิมพ์เอกสารต่าง ๆ ปฏิบัติการใช้โปรแกรมประมวลคำ ป้อนข้อมูล แก้ไขข้อมูล ใช้คำสั่งในการพิมพ์แฟ้มข้อมูลเอกสาร จัดเก็บแฟ้มข้อมูลเอกสารและเรียกแฟ้มข้อมูลมาแก้ไข กำหนดรูปแบบเอกสาร พิมพ์เอกสาร สร้างตาราง ค้นหาและเปลี่ยนแปลงข้อความ ใช้คำสั่งพิเศษในการสั่งพิมพ์ เพื่อให้มีทักษะในการจัดทำเอกสารด้วยโปรแกรมประมวลผลคำ สามารถประยุกต์การจัดทำเอกสารในรูปแบบต่างๆ ที่มีความสวยงาม ถูกต้อง สร้างสรรค์ผลงาน ได้อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม

ผลการเรียนรู้ ๑.บอกคุณสมบัติของโปรแกรมประมวลผลคำได้ ๒.อธิบายเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word เบื้องต้นได้ ๓.สามมารถจัดรูปแบบข้อความได้ ๔.สามารถจัดรูปแบบเอกสารในลักษณะต่างๆได้ ๕.สามารถแทรกรูปภาพ ตารางและวัตถุได้


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books