วิชาคอมพิวเตอร์ ม.1/2 (2556)

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ม.1/2 

สอนโดย อ.จักรพันธ์ เรืองอนันต์