411-101 ภาษากับความคิดและการสื่อสาร

คำอธิบายชั้นเรียน

ภาษากับความคิดและการนำเสนอความคิด เน้นการฝึกทักษะการอ่านและการเขียนเพื่อการสื่อสาร แสดงความรู้ความคิดอย่างมีขั้นตอนและเป็นเหตุเป็นผล  และสามารถเขียนรายงานได้อย่างเป็นระบบ