เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

411-101 ภาษากับความคิดและการสื่อสาร

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ภาษากับความคิดและการนำเสนอความคิด เน้นการฝึกทักษะการอ่านและการเขียนเพื่อการสื่อสาร แสดงความรู้ความคิดอย่างมีขั้นตอนและเป็นเหตุเป็นผล  และสามารถเขียนรายงานได้อย่างเป็นระบบ