วิชาคอมพิวเตอร์ ม.1/1 (2556)

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาคอมพิวเตอร์  สอนโดย อ.จักรพันธ์ เรืองอนันต์