วิชาคอมพิวเตอร์ ม.2/1 (2556)

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาคอมพิวเตอร์  สอนโดย อ.จักรพันธ์ เรืองอนันต์