วิชาคอมพิวเตอร์ ม.3/2 (2556)

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาคอมพิวเตอร์ สอนโดย อ.จักรพันธ์ เรืองอนันต์