ว33101 วิชาวิทยาการคำนวณ ม.6 ปีการศึกษา 1/2566 ( กลุ่ม A ม.6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/10 6/11)


ผู้สอน
61209 สุเทพ เทียมคลี
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 1 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ว33101 วิชาวิทยาการคำนวณ ม.6 ปีการศึกษา 1/2566 ( กลุ่ม A ม.6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/10 6/11)

รหัสวิชา
69724

สถานศึกษา
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

คำอธิบายวิชา

           ศึกษาการใช้เทคโนโลยีในการนำเสนอและแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัยและมีจริยธรรม การสร้างชิ้นงานและ เผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ ที่คำนึงถึงจริยธรรม ลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมาย หลักการของปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีในอนาคต กรณีศึกษาเกี่ยวกับนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน อาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวอย่างผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวชี้วัด

ว 4.2 ม.6/1 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอ และแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัย จริยธรรม และวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลต่อ การดำเนินชีวิต อาชีพ สังคม และวัฒนธรรม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books