เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Qur'anic Language III (G04)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ภาษาอัลกุรอาน

การให้คะแนน Scoring คะแนนรวม 100%

การเข้าชั้นเรียน และ ควิซในห้องเรียน Attendance and Quiz    10%

สอบย่อย (pre-final exam)   10%

สอบกลางภาค Midterm exam  20%

สอบปลายภาค Final exam  30%

การสอบ Examination

การสอบเป็นการสอบข้อเขียน แบบอัตนัย (เติมคำตอบและอธิบาย)  

สอบกลางภาค Midterm Exam __30 กรกฎาคม 2556 13.30-16.30 . ________________

สอบ Pre-final _(ยังไม่กำหนด)_____________________________________________

สอบปลายภาค Final Exam  ___5 ตุลาคม 2556  13.30-16.30 น._________________

การตัดเกรด Grading

ตั้งแต่ 90 ได้ A

86-89 ได้   B+  70-85 ได้   B

65-69 ได้   C+  60-64 ได้   C

55-59 ได้   D+  40-54 ได้   D

ต่ำกว่า 40 ได้  E