การบัญชีขั้นต้น นักศึกษาบัญชี 65282800101


Teacher
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนิดา ภู่แดง
Current sign in at 4 days ago

Title
การบัญชีขั้นต้น นักศึกษาบัญชี 65282800101

Class ID
69802

School
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Description

บช 3005105 AC 3005105 การบัญชีขั้นต้น Fundamental Accounting 3(2-2-5) ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกรอบแนวคิดทางการบัญชี และจรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี หลักการและวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู่ การบันทึกบัญชีตามวงจรบัญชี การจัดทำงบทดลอง กระดาษทำการ การปรับปรุงและปิดบัญชี งบการเงินสำหรับกิจการซื้อขายสินค้า กิจการให้บริการ กิจการอุตสาหกรรม และการบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books