Travel and Tourism Business Management

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

การจัดการธุรกิจการเดินทางและการท่องเที่ยว