ง32201คอมพิวเตอร์ 3 ห้อง 502


ผู้สอน
นาย เจริญ เรืองรอง
เข้าสู่ระบบเมื่อ 2 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ง32201คอมพิวเตอร์ 3 ห้อง 502

รหัสวิชา
69812

รหัสวิชาของสถานศึกษา
ง32201

สถานศึกษา
โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์

คำอธิบายวิชา

……… ศึกษาหลักการพื้นฐานการสร้างงาน Animation ความหมาย หลักการสร้างภาพเคลื่อนไหวเริ่มต้นตั้งแต่ก่รสร้าง Story Board จากนั้นสามารถติดตั้งโปรแกรม เข้าใจองค์ประกอบพื้นฐานของโปรแกรม พร้อมทั้งสามารถใช้งานอุปกรณ์วาดภาพ ใช้สี ตกแต่งภาพโดยใช้เครื่องมือของโปรแกรม เข้าใจหลักการและสามารถสร้างภาพเคลื่อนไหวพื้นฐาน การสร้าง Movie , Scene และ Object การใส่ Effect การสร้างภาพเคลื่อนไหว การใส่เสียง การใส่ไฟล์วีดีโอลงในไฟล์ภาพเคลื่อนไหวและ เผยแพร่ผลงานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ ……… ใช้กระบวนการ สร้างความรู้ ความเข้าใจ การคิด วิเคราะห์ การฝึกทักษะและปฏิบัติงาน การแก้ปัญหา การทำงานกลุ่ม การเสริมสร้างเจตคติ และกระบวนการเสริมสร้างคุณลักษระอันพึงประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนเกิด ความตระหนักและเห็นคุณค่า มีทักษะในการสร้างชิ้นงาน และการประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ……….มีคุณธรรม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างผลงานในการดำรงชีวิต ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณค่าถูกวิธี ผลการเรียนรู้ 1.บอกหลักการพื้นฐานการสร้างภาพเคลื่อนไหวได้ 2.สามารถสร้าง Story Board และติดตั้งโปรแกรมได้อย่างมีจิตสำนึก 3.อธิบายองค์ประกอบพื้นฐานของโปรแกรมได้ 4.เลือใช้อุปกรณ์วาดภาพ ใช้สี ตกแต่งภาพโดยใช้เครื่องมือของโปรแกรมได้อย่างถูกต้อง 5.สร้าง Movie , Scene , Object และใช้งาน Action Script เบื้องต้นได้ 6.สามารถเผยแพร่ผลงานผ่านเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ตได้


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books