วิทยาศาสตร์ 5 ห้อง 1-2566


ผู้สอน
เดชมณี เนาวโรจน์
เข้าสู่ระบบเมื่อ 2 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิทยาศาสตร์ 5 ห้อง 1-2566

รหัสวิชา
69815

สถานศึกษา
โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์

คำอธิบายวิชา

วิชาวิทยาศาสตร์ 5 รหัสวิชา ว23101 หลักสูตร 51 ปรับปรุง 2563 จำนวน 1.5 นก. 3 ชม./สัปดาห์

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

ว 23101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรียน 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต

ศึกษา วิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตรูปแบบต่างๆ การถ่ายทอดพลังงานในสายใยอาหาร ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่าง ยีน ดีเอ็นเอ และโครโมโซม การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การเกิดจีโนไทป์และฟีโนไทป์ของลูก ความแตกต่างของการแบ่งเซลล์ขอสิ่งมีชีวิต การเปลี่ยนแปลงของยีนหรือโครโมโซม โรคทางพันธุกรรม การใช้ประโยชน์จากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ การเกิดคลื่นและส่วนประกอบของคลื่น คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและสเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การสะท้อนและการหักเหของแสง การเกิดภาพ การทำงานของทัศนอุปกรณ์ นัยน์ตาและการมองเห็น ระบบสุริยะ ความสัมพันธ์ระหว่างโลก ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ และดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ เทคโนโลยีอวกาศ เทคโนโลยี ปัญหาและวิธีแก้ปัญหา อุปกรณ์ เครื่องมือในการสร้างชิ้นงาน โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

มาตรฐาน / รหัสตัวชี้วัด มาตรฐาน ว 1.3 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 ม.3/5 ม.3/6 ม.3/7 ม.3/8
มาตรฐาน ว 2.3 ม.3/10 ม.3/11 ม.3/12 ม.3/13 ม.3/14 ม.3/15 ม.3/16 ม.3/17 ม.3/18 ม.3/19 ม.3/20 ม.3/21
มาตรฐาน ว 3.1 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4 มาตรฐาน ว 4.2 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/4


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books