การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ Modern Entrepreneurship


Pengajar
Weerapun Kaewrut
Waktu masuk saat ini pada 4 hari ago

Keterangan
การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ Modern Entrepreneurship

Nomor Identifikasi Kelas
69874

Kode Kelas
BUSI 223

Sekolah

Keterangan

ศึกษาความหมาย ความสำคัญ รูปแบบและประเภทของการเป็นผู้ประกอบการ คุณสมบัติและบทบาทของผู้ประกอบการ การจัดทำแผนการตลาด การผลิต การเงิน และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้กรณีศึกษาประกอบการเรียนการสอน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books