ง33101 การงานอาชีพ 5 ม601


ผู้สอน
นาย เจริญ เรืองรอง
เข้าสู่ระบบเมื่อ 6 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ง33101 การงานอาชีพ 5 ม601

รหัสวิชา
69876

รหัสวิชาของสถานศึกษา
ง33101

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

คำอธิบายรายวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ สาระการเรียนรู้พื้นฐาน ง ๓๓๑๐๑ การงานอาชีพ ๕ ๐.๕ หน่วยกิต ๒๐ ชั่วโมง

ศึกษาวิเคราะห์วิธีการทำงานเพื่อการดำรงชีวิต เรียนรู้กระบวนการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการทำงานและกระบวนการแก้ปัญหาที่ดีในการทำงานร่วมกัน ทักษะการจัดการ และทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยที่ดี ในการทำงาน ศึกษาวิเคราะห์ระบบเทคโนโลยี เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น ๆ สร้างและพัฒนาสิ่งของเครื่องใช้ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย ถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉายและแบบจำลอง เพื่อนำไปสู่การสร้างสรรค์ชิ้นงานและใช้ซอฟต์แวร์ในการนำเสนอผลงาน โดยใช้กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการแก้ปัญหา และทักษะการทำงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดความตระหนัก และเห็นคุณค่าของการทำงาน สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีความสามารถในการตัดสินใจ มีคุณลักษณะที่ดีในการประกอบอาชีพ และมีจิตสำนึก ในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด ง ๑.๑ ม.๔/๑ อธิบายวิธีการทำงานเพื่อการดำรงชีวิต ง ๑.๑ ม.๔/๒ สร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์และมีทักษะการทำงานร่วมกัน ง ๑.๑ ม.๔/๓ มีทักษะการจัดการในการทำงาน ง ๑.๑ ม.๔/๔ มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน ง ๑.๑ ม.๔/๕ มีทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อ การดำรงชีวิต ง ๑.๑ ม.๔/๖. มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน ง ๑.๑ ม.๔/๗ ใช้พลังงาน ทรัพยากร ในการทำงานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ง ๒.๑ ม.๔/๑ อธิบายและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่นๆ ง ๒.๑ ม.๔/๒ วิเคราะห์ระบบเทคโนโลยี ง ๒.๑ ม.๔/๓ สร้างและพัฒนาสิ่งของเครื่องใช้หรือ วิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย โดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉายและแบบจำลองเพื่อนำไปสู่การสร้างชิ้นงาน หรือถ่ายทอดความคิด ของวิธีการเป็นแบบจำลองความคิดและการรายงานผลโดยใช้ซอฟท์แวร์ช่วย ในการออกแบบหรือนำเสนอผลงาน ง ๒.๑ ม.๔/๔ มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ ในงานที่ผลิตเอง หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ผู้อื่นผลิต ง ๒.๑ ม.๔/๕ วิเคราะห์และเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม และมีการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืนด้วยวิธีการของเทคโนโลยีสะอาด


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books