คอมพิวเตอร์ ครูจิรัฐติกาล

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้