การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ 4/1 (เดี่ยว) ภาคต้น 2566


Pengajar
ผศ.ดร. กมลวรรณ เพชรศรี
Waktu masuk saat ini pada 2 hari ago

Keterangan
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ 4/1 (เดี่ยว) ภาคต้น 2566

Nomor Identifikasi Kelas
69884

Kode Kelas
กศ 044019

Sekolah
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

Keterangan
        มโนทัศน์การวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การวิจัยทางการศึกษา การออกแบบการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้ การสร้างนวัตกรรมและเครื่องมือวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน การใช้สถิติและโปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย ฝึกปฏิบัติการวิจัย การนำเสนอผลการวิจัย การนำนวัตกรรมและผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books