การคลังสาธารณะ1-66


ผู้สอน
ผศ.ดร. สมบัติ (Sombat) สิงฆราช (Singkharat)
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 15 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การคลังสาธารณะ1-66

รหัสวิชา
69911

รหัสวิชาของสถานศึกษา
ECON3501-63

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำอธิบายวิชา

ขอบเขตและแนวทางการศึกษาวิชาการคลังสาธารณะ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการแทรกแซงของรัฐ ทฤษฎีสินค้าสาธารณะ ทางเลือกสาธารณะ ผลกระทบภายนอก การบิดเบือนกลไกตลาดและตลาดที่มีการแข่งขันไม่สมบูรณ์ ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การกระจายรายได้และบทบาทหน้าที่ของรัฐบาล รายรับรัฐบาล รายจ่ายสาธารณะ หนี้สาธารณะ และการคลังสาธารณะของไทย


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books