การพัฒนาเศรษฐกิจ1-66


Teacher
ผศ.ดร. สมบัติ (Sombat) สิงฆราช (Singkharat)
Current sign in at about 23 hours ago

Title
การพัฒนาเศรษฐกิจ1-66

Class ID
69912

School
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Description

ศึกษาการพัฒนาเศรษฐกิจ ความหมาย ขบวนการต่าง ๆ ของความจำเริญทางเศรษฐกิจ การศึกษาแบบจำลองของความจำเริญทางเศรษฐกิจ การวัดความจำเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และผลดีผลเสียจากการพัฒนาเศรษฐกิจ ความหมายและลักษณะพื้นฐานของประเทศด้อยพัฒนา ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ตลอดจนมาตรการในการสะสมทุนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ ภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและการค้ากับการพัฒนาเศรษฐกิจ ปัญหาและทางเลือกต่าง ๆ ในการจัดสรรทรัพยากรและการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books