สังคมศึกษา ม.3/2

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนฝึกสมาธิและเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนา