วท 6000108 เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์(จันทร์-เช้า-1-66-ปกติ)


Teacher
อ. ธนชัย ปฐมรัตน์
Current sign in at about 18 hours ago

Title
วท 6000108 เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์(จันทร์-เช้า-1-66-ปกติ)

Class ID
69945

Standard Class Code
วท 6000108 เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์(อาทิตย์-เช้า-2-64-กศ.บป.)

School
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Description

สถาปัตยกรรมของคอมพิวเตอร์ หน่วยรับข้อมูล หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยแสดงผล หน่วยความจำ ระบบบัสและระบบเชื่อมต่ออื่น ๆ อุปกรณ์ภายนอก หน่วยเก็บบันทึกข้อมูล การทำงานร่วมกันของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ หลักการของระบบปฏิบัติการ ส่วนประกอบและหน้าที่ของระบบปฏิบัติการ ระบบแฟ้มข้อมูล เทคโนโลยีความเป็นเสมือน การฝึกปฏิบัติติดตั้ง จัดการระบบปฏิบัติการต่าง ๆ ที่ใช้ในปัจจุบัน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books