SO 14109 การวางแผนและวิเคราะห์โครงการ 1/2566 วันศุกร์ เวลา 13.00 - 16.00 น. ห้อง 233 Class Code 69949


ผู้สอน
อ.ดร. พงษ์เมธี ไชยศรีหา
เข้าสู่ระบบเมื่อ 1 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
SO 14109 การวางแผนและวิเคราะห์โครงการ 1/2566 วันศุกร์ เวลา 13.00 - 16.00 น. ห้อง 233 Class Code 69949

รหัสวิชา
69949

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

คำอธิบายรายวิชา SO 14109 การวางแผนและวิเคราะห์โครงการ : Project Planning and Project Analysis แนวคิดความสำคัญของการวางแผน หลักการวางแผน การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การเขียนโครงการ และการวิเคราะห์โครงการ ตลอดจนศึกษาปัจจัยแห่งความสำเร็จหรือความล้มเหลวในการนำนโยบายไปปฏิบัติ Concepts and significance of planning; project feasibility study; project preparation; actors affecting success or failure of project implementation.


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books