1409902-1 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อท้องถิ่น กลุ่ม 2 1/2566


Teacher
สุอารีย์ นครพันธุ์
Current sign in at 7 days ago

Title
1409902-1 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อท้องถิ่น กลุ่ม 2 1/2566

Class ID
70059

Standard Class Code
1409902

School
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Description
      พื้นฐานเทคโนโลยีทางด้านช่าง การบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ การนำไปใช้และการใช้งานอย่างปลอดภัยในชีวิตประจำวัน กระบวนการพัฒนานวัตกรรมเพื่อท้องถิ่นโดยการใช้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสตาร์ทอัพที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มผลผลิตภาคการเกษตรที่มีคุณภาพและปลอดภัย การเลือกใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books