การวิจัยทางการบริหารทางการศึกษาเพื่่อพัฒนาวิชาชีพ


ผู้สอน
รศ.ดร. ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์
เข้าสู่ระบบเมื่อ 4 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การวิจัยทางการบริหารทางการศึกษาเพื่่อพัฒนาวิชาชีพ

รหัสวิชา
70084

รหัสวิชาของสถานศึกษา
931224

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

931-224 การวิจัยทางการบริหารการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพ 3(3-0-6) Educational Administration Research for Professional Development การวิจัยและประเภทของการวิจัยทางการบริหารการศึกษา ระเบียบวิธีการวิจัย กระบวนการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การเขียนโครงร่างการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การพัฒนาเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การสรุปผลการวิจัย การเขียนรายงานวิจัย การเขียนบทความวิจัย การประยุกต์ใช้ผลงานวิจัย ในการบริหารปรับปรุงคุณภาพสถานศึกษา และการวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพ แนวโน้ม และการเปลี่ยนแปลงทางการบริหารการศึกษา Research and types of educational administration research, quantitative and qualitative research methodologies, writing research proposal, population and sample, instrument development, data collection, utilization of statistics for quantitative and qualitative data analysis, research summaries, writing research reports and articles, application of research outcomes in administration and improvement of educational, school qualities, and research for professional development, trends and educational administration changes.


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books