855-324 PACKAGING & POLYER TECH LAB (1/2566)


ผู้สอน
ลดาวัลย์ สงทิพย์
เข้าสู่ระบบเมื่อ 7 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
855-324 PACKAGING & POLYER TECH LAB (1/2566)

รหัสวิชา
70107

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ฏิบัติการเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ และวัสดุพอลิเมอร์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books