441-323 Performance Management 1/2566


Pengajar
ภัทรอร เวสารัตน์
Waktu masuk saat ini pada sekitar 12 jam ago

Keterangan
441-323 Performance Management 1/2566

Nomor Identifikasi Kelas
70124

Kode Kelas
441-323

Sekolah
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

Keterangan

แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการผลการปฏิบัติงาน กระบวนการในการจัดการผลการปฏิบัติงาน การจัดการผลการปฏิบัติงานและการวางแผนกลยุทธ์ การระบุผลงานและการเลือกวิธีการในการวัดผลงาน การวัดผลงานและพฤติกรรม การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน ประเด็นด้านจริยธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน การนำระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานไปปฏิบัติ การจัดการผลงานของทีม การจัดการผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาพนักงาน ทักษะในการจัดการผลการปฏิบัติงาน ระบบรางวัล


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books