855-231 Metal Packaging Technology 66


Teacher
พรสถิตย์ สุขชู
Current sign in at 3 days ago

Title
855-231 Metal Packaging Technology 66

Class ID
70155

Standard Class Code
855-231

School
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Description

ในวิชา Metal Packaging Technology หรือเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์โลหะนี้ นักศึกษาจะได้เรียนเกี่ยวกับชนิดและประเภทของบรรจุภัณฑ์โลหะ กระบวนการผลิต การทดสอบมาตรฐานด้านคุณภาพ รวมถึงการวิเคราะห์ปัญหาจากกรณีศึกษาในกระบวนการผลิต


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books