เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

องค์กรนักศึกษา 54

เกี่ยวกับชั้นเรียน

องค์กรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2554

ประกอบด้วย สโมสรนักศึกษา และชุมนุมนักศึกษา 13 ชุมนุม ดังนี้

1.ชุมนุมการเงินและการบัญชี

2.ชุมนุมนักลงทุนรุ่นใหม่

3.ชุมนุมการตลาด

4.ชุมนุมการบริหารทรัพยากรมนุษย์

5.ชุมนุมการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

6.ชุมนุมการจัดการ(ภาษาอังกฤษ)

7.ชุมนุมการบริหารและการปกครองท้องถิ่น

8.ชุมนุมนโยบายสาธารณะ

9.ชุมนุมหญ้าแพรก

10.ชุมนุมดนตรีไทย

11.ชุมนุมดนตรีสากล

12.ชุมนุมนิเทศศิลป์

13.ชุมนุมผู้นำเชียร์