นาฏศิลป์ไทยเลิศลำ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

  1. มีความเข้าใจความหมายของนาฏศิลป์ไทยได้
  2. มีความสามารถในการรำได้ดี
  3. สร้างการแสดงละครได้