INFO366 การจัดการการประมวลผลแบบคลาวด์และการเชื่อมต่อสิ่งของผ่านอินเทอร์เน็ต 641-1/2566


Pengajar
Dr. Thongrob Auxsorn
Waktu masuk saat ini pada 4 hari ago

Keterangan
INFO366 การจัดการการประมวลผลแบบคลาวด์และการเชื่อมต่อสิ่งของผ่านอินเทอร์เน็ต 641-1/2566

Nomor Identifikasi Kelas
70250

Kode Kelas
INFO366

Sekolah
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Keterangan

ความหมาย ประเภท คุณลักษณะของคลาวด์ และตัวอย่างของระบบงาน (Application) บนคลาวด์ สถาปัตยกรรมรูปแบบต่างๆ ของคลาวด์ เทคโนโลยีที่ใช้สำหรับการประมวลผลแบบคลาวด์เช่น หน่วยเก็บข้อมูลบนคลาวด์ การออกแบบและการบริหารจัดการ การประมวลผลแบบคลาวด์ ทั้งในมุมของผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ ความมั่นคงปลอดภัยใน การประมวลผลแบบคลาวด์ รวมทั้งประโยชน์ของการประมวลผลแบบคลาวด์ ที่มีต่อธุรกิจ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books