เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การบริหารจัดการห้องเรียน (๓๐๑๑๑๓๐๖)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 ได้แก่ 3/1,3/2 และ3/3  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์