homeการบริหารจัดการห้องเรียน (๓๐๑๑๑๓๐๖)
personperson_add
การบริหารจัดการห้องเรียน (๓๐๑๑๑๓๐๖)

ผู้สอน
อาจารย์ ดร. ชาญวิทย์ หาญรินทร์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การบริหารจัดการห้องเรียน (๓๐๑๑๑๓๐๖)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7029

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 ได้แก่ 3/1,3/2 และ3/3  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)