homeการบริหารจัดการห้องเรียน (๓๐๑๑๑๓๐๖)
person
การบริหารจัดการห้องเรียน (๓๐๑๑๑๓๐๖)

ผู้สอน
อาจารย์ ดร. ชาญวิทย์ หาญรินทร์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การบริหารจัดการห้องเรียน (๓๐๑๑๑๓๐๖)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7029

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 ได้แก่ 3/1,3/2 และ3/3  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)