homeHuman Resource Management 01
personperson_add
Human Resource Management 01

ผู้สอน
นาย ศักดา ขจรบุญ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
Human Resource Management 01

หมายเลขของวิชา (Class ID)
7031

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ความหมายและหน้าที่ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน การวางแผนกำลังคน การบริหารงานบุคคล การสรรหาและการคัดเลือก การฝึกอบรมพนักงาน การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการ  การสร้างขวัญและกำลังใจ  การประเมินผลงาน  การเลื่อนตำแหน่ง  การสับเปลี่ยน การย้ายงาน  การลงโทษ การเลิกจ้าง  การเจรจาต่อรอง  แรงงานสัมพันธ์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดยมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)