เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Human Resource Management 01

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ความหมายและหน้าที่ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน การวางแผนกำลังคน การบริหารงานบุคคล การสรรหาและการคัดเลือก การฝึกอบรมพนักงาน การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการ  การสร้างขวัญและกำลังใจ  การประเมินผลงาน  การเลื่อนตำแหน่ง  การสับเปลี่ยน การย้ายงาน  การลงโทษ การเลิกจ้าง  การเจรจาต่อรอง  แรงงานสัมพันธ์