homeHuman Resource Management 01
personperson_add
Human Resource Management 01

ผู้สอน
นาย ศักดา ขจรบุญ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
Human Resource Management 01

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7031

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ความหมายและหน้าที่ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน การวางแผนกำลังคน การบริหารงานบุคคล การสรรหาและการคัดเลือก การฝึกอบรมพนักงาน การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการ  การสร้างขวัญและกำลังใจ  การประเมินผลงาน  การเลื่อนตำแหน่ง  การสับเปลี่ยน การย้ายงาน  การลงโทษ การเลิกจ้าง  การเจรจาต่อรอง  แรงงานสัมพันธ์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)