Muslim Society and Change 1/66


Teacher
มูฮัมหมัดรอฟีอี มูซอ
Current sign in at 2 days ago

Title
Muslim Society and Change 1/66

Class ID
70310

School
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

Description

วิชาเลือกสำหรับนักศึกษาวิชาเอกและวิชาโทสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ซึ่งมีเนื้อหาที่ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรมของสังคมมุสลิม ศาสนบัญญัติของศาสนาอิสลาม ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นที่เป็นรากฐานของวิถีของชีวิตมุสลิมและการเปลี่ยนแปลง


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books