homeรายวิชา : การจัดการนวัตกรรม (นักศึกษา B.S.C. ภาคเรียนที่๑_๒๕๕๖)
person
รายวิชา : การจัดการนวัตกรรม (นักศึกษา B.S.C. ภาคเรียนที่๑_๒๕๕๖)

ผู้สอน
นาย ธนากรณ์ ใจสมานมิตร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
รายวิชา : การจัดการนวัตกรรม (นักศึกษา B.S.C. ภาคเรียนที่๑_๒๕๕๖)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7032

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลโดยตรงต่อการที่องค์การต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานให้สอดคล้องกับนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา โดยเน้นการพัฒนาระบบและวิธีการทำงานเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายขององค์การ

ความคิดรวบยอดของวิชา

ในสถานการณ์เศรษฐกิจของโลกยุคปัจจุบัน องค์การสมัยใหม่มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้การบริหารจัดการนวัตกรรมละเทคโนโลยีควบคู่กันไปกับการบริหารธุรกิจเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในยุคโลกาภิวัฒน์ที่มุ่งเน้นไปสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ภายใต้ระเบียบและกติกาการค้าใหม่ของโลก แนวคิดเทคนิคและเครื่องมือสำหรับใช้ในการจัดการสร้างความแตกต่างและนวัตกรรมเพื่อให้ได้มาซึ่งนวัตกรรม การนำสิ่งใหม่ๆ อาจเป็นแนวความคิด หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อนหรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัยและได้ผลดีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงกว่าเดิมและยังช่วยประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วยClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)