ชั้นปีที่ ๓ รายวิชาพุทธปรัชญาการศึกษา

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์