วิชาทักษะการใช้ซอฟต์แวร์ ปี 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยนครพนม

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาทักษะการใช้ซอฟต์แวร์ ปี 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยนครพนม