การโฆษณา (2201-2205)

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

การโฆษณา (2201-2205) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.