สัมมนาปัญหาการตลาด

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นรายวิชารวบยอดเหมาะสำหรับนศ.การตลาดชั้นปีที่ 4 เนื้อหาที่สอนเป็นการออกแบบร่วมกันระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนเพื่อเติมเต็มความรู้และทักษะการตลาดที่จำเป็นและควรรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา