ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 4112340

คำอธิบายชั้นเรียน

ปัญหาความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ และการป้องกันรักษาความ ปลอดภัยของระบบ การวัดระดับความปลอดภัย การควบคุมการเข้าถึง ความปลอดภัยของฮาร์ดแวร์ ความปลอดภัยของซอฟต์แวร์ และเทคนิคการเข้ารหัสและ ถอดรหัส ความปลอดภัยของฐานข้อมูล ความปลอดภัยของระบบเครือข่าย การจัดการด้านความปลอดภัย กฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง