homeรายวิชาคอมพิวเตอร์ 3 รหัสวิชา ง32201
person
รายวิชาคอมพิวเตอร์ 3 รหัสวิชา ง32201

ผู้สอน
นาย สยาม นามสน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
รายวิชาคอมพิวเตอร์ 3 รหัสวิชา ง32201

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7055

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา  ง32201 ชื่อวิชา คอมพิวเตอร์ 3   มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ภาคเรียนที่ 1  เวลา 2 ชั่วโมง   นวน 1 หน่วยกิต  จำนวน  40 ชั่วโมง

             ศึกษาเกี่ยวกับเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Macromedia Dreamweaver การใส่ข้อความและรูปภาพลงในเว็บเพจ  การสร้างตาราง (Table)  การเชื่อมโยงเว็บเพจ (Link)  การแบ่งหน้าเว็บเพจด้วยเฟรม (Frame)  การส่งผ่านไฟล์ไปบนระบบเครือข่าย (Upload)  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจูมลา  การติดตั้งโปรแกรมจูมลา  การใช้งานโปรแกรมจูมลาเบื้องต้น  การสร้างหมวดหมู่ไว้เก็บเนื้อหา  การใช้งานเมนู  การสร้างป้ายโฆษณา  การสร้างข่าว  การสร้างคอมโพเน้น  การสร้างเอ็กเทนชั่น
            สามารถใช้งานโปรแกรม Macromedia Dreamweaver และโปรแกรม Joomla  ในการสร้างชิ้นงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และนำความรู้และทักษะกระบวนการทางคอมพิวเตอร์มาใช้ในการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ได้อย่างสร้างสรรค์
           โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการปฏิบัติ  เพื่อให้เกิดความรู้ เกิดทักษะการปฏิบัติ 
เห็นคุณค่า การใช้งานโปรแกรมMacromedia Dreamweaver และโปรแกรม Joomla ในการสร้างชิ้นงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีคุณธรรมและจริยธรรม


ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
  1. อธิบายและบอกส่วนประกอบของโปรแกรม  Macromedia  Dreamweaver, Joomla ได้
  2. สามารถประยุกต์ใช้โปรแกรม Macromedia  Dreamweaver, Joomla ในการสร้างชิ้นงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีคุณธรรมและจริยธรรมให้ชิ้นงานสำเร็จได้


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)