homeระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 4112250 กลุ่ม 01
person
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 4112250 กลุ่ม 01

ผู้สอน
miss nantana rattanachai
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 4112250 กลุ่ม 01

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7059

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศึกษาแนวความคิดและพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์ การออกแบบ และองค์ประกอบของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ และความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น บทบาทและหน้าที่ของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการภายในองค์กรสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ ฝึกปฏิบัติประยุกต์ใช้ รวมถึงออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจ วางแผนการควบคุม และการปฏิบัติงานขององค์ได้อย่างถูกต้อง


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)