ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 4112250 กลุ่ม 01
ผู้สอน

miss nantana rattanachai

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 19 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 4112250 กลุ่ม 01

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7059

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาแนวความคิดและพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์ การออกแบบ และองค์ประกอบของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ และความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น บทบาทและหน้าที่ของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการภายในองค์กรสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ ฝึกปฏิบัติประยุกต์ใช้ รวมถึงออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจ วางแผนการควบคุม และการปฏิบัติงานขององค์ได้อย่างถูกต้อง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.