เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน


ผู้สอน
Weerapun Kaewrut
เข้าสู่ระบบเมื่อ 1 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

รหัสวิชา
70594

รหัสวิชาของสถานศึกษา
ECO1001

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

หลักและความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์ ขอบเขต หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยราคา และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อุปสงค์ อุปทาน และปัจจัยกำหนดพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภค การกำหนดระดับการผลิต รายได้ประชาชาติ ความรู้เบื้องต้นด้านการเงินการธนาคาร การคลังของรัฐบาล การค้าระหว่างประเทศ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books