วารสารวิทยาการจัดการ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ท่านสามารถส่งบทความวิชาการ  เพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิทยาการจัดการ