homeระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 4112250 กลุ่ม 02
personperson_add
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 4112250 กลุ่ม 02

ผู้สอน
person
miss nantana rattanachai
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 4112250 กลุ่ม 02

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7060

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาแนวความคิดและพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์ การออกแบบ และองค์ประกอบของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ และความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น บทบาทและหน้าที่ของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการภายในองค์กรสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ ฝึกปฏิบัติประยุกต์ใช้ รวมถึงออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจ วางแผนการควบคุม และการปฏิบัติงานขององค์ได้อย่างถูกต้อง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)