เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 4112250 กลุ่ม 02

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ศึกษาแนวความคิดและพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์ การออกแบบ และองค์ประกอบของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ และความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น บทบาทและหน้าที่ของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการภายในองค์กรสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ ฝึกปฏิบัติประยุกต์ใช้ รวมถึงออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจ วางแผนการควบคุม และการปฏิบัติงานขององค์ได้อย่างถูกต้อง