ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 4112250 กลุ่ม 02

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาแนวความคิดและพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์ การออกแบบ และองค์ประกอบของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ และความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น บทบาทและหน้าที่ของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการภายในองค์กรสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ ฝึกปฏิบัติประยุกต์ใช้ รวมถึงออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจ วางแผนการควบคุม และการปฏิบัติงานขององค์ได้อย่างถูกต้อง