ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร


ผู้สอน
Weerapun Kaewrut
เข้าสู่ระบบเมื่อ 1 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

รหัสวิชา
70613

รหัสวิชาของสถานศึกษา
THA1001

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา
    การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร กระบวนการคิดเชิงตรรกะกับการใช้ภาษาไทย การฝึกการอ่านและการฟังโดยเน้นการเก็บใจความสำคัญ ฝึกการพูดและการเขียนเชิงวิชาการและธุรกิจ นำเสนอข้อมูลและวิจารณ์อย่างมีเหตุผล การพูดในโอกาสต่างๆ การเขียน ตลอดจนการนำเสนอรายงานและโครงการ

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books