homeMSC: BCOM 2501 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีการโปรแกรมทางธุรกิจ ภาคเรียนที่ 1/2556
person
MSC: BCOM 2501 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีการโปรแกรมทางธุรกิจ ภาคเรียนที่ 1/2556

ผู้สอน
นาย ปฐมพงศ์ สุทธิพงษ์ประชา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
MSC: BCOM 2501 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีการโปรแกรมทางธุรกิจ ภาคเรียนที่ 1/2556

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7062

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การเรียนรู้โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมประกอบด้วย พื้นฐานที่เกี่ยวข้อง
โครงสร้างข้อมูลแบบอาร์เรย์ สแตก คิว ลิ้งค์ลิสต์ ต้นไม้ การเรียงลำดับข้อมูลและการค้นหาข้อมูล
แบบต่างๆ ทฤษฎีกราฟและแนวทางการนำมาประยุกต์ใช้ การวิเคราะห์ความซับซ้อนของ
อัลกอริทึม มีการนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาทางธุรกิจ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)