MSC: BCOM 2501 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีการโปรแกรมทางธุรกิจ ภาคเรียนที่ 1/2556

คำอธิบายชั้นเรียน

การเรียนรู้โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมประกอบด้วย พื้นฐานที่เกี่ยวข้อง
โครงสร้างข้อมูลแบบอาร์เรย์ สแตก คิว ลิ้งค์ลิสต์ ต้นไม้ การเรียงลำดับข้อมูลและการค้นหาข้อมูล
แบบต่างๆ ทฤษฎีกราฟและแนวทางการนำมาประยุกต์ใช้ การวิเคราะห์ความซับซ้อนของ
อัลกอริทึม มีการนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาทางธุรกิจ