MSC: BCOM 2601 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ ภาคเรียนที่ 1/2556

คำอธิบายชั้นเรียน

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ บทบาทและองค์ประกอบของระบบ
สารสนเทศในองค์กร รูปแบบและโครงสร้างระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศย่อยทางธุรกิจ การ
เข้าถึงระบบสารสนเทศ การประยุกต์ใช้ระบบสนเทศเพื่อบริหารงาน การสื่อสารข้อมูลในระบบ
สารสนเทศ และระบบเครือข่าย กลยุทธ์การนำระบบสารสนเทศเพื่อใช้ปรับเปลี่ยนองค์กรและการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ การบริหารทรัพย์สินระบบสารสนเทศทั้งทางฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์
ระบบสื่อสาร และข้อมูล การตัดสินใจ ระบบเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ คลังข้อมูลและเหมือง
ข้อมูล