homeMSC: BCOM 2601 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ ภาคเรียนที่ 1/2556
personperson_add
MSC: BCOM 2601 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ ภาคเรียนที่ 1/2556

ผู้สอน
นาย ปฐมพงศ์ สุทธิพงษ์ประชา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
MSC: BCOM 2601 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ ภาคเรียนที่ 1/2556

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7065

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ บทบาทและองค์ประกอบของระบบ
สารสนเทศในองค์กร รูปแบบและโครงสร้างระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศย่อยทางธุรกิจ การ
เข้าถึงระบบสารสนเทศ การประยุกต์ใช้ระบบสนเทศเพื่อบริหารงาน การสื่อสารข้อมูลในระบบ
สารสนเทศ และระบบเครือข่าย กลยุทธ์การนำระบบสารสนเทศเพื่อใช้ปรับเปลี่ยนองค์กรและการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ การบริหารทรัพย์สินระบบสารสนเทศทั้งทางฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์
ระบบสื่อสาร และข้อมูล การตัดสินใจ ระบบเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ คลังข้อมูลและเหมือง
ข้อมูล


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)