home๙๙๓-๑๗๑ กิจกรรมประกอบหลักสูตร
personperson_add
๙๙๓-๑๗๑ กิจกรรมประกอบหลักสูตร

ผู้สอน
นางสาว รัตติกาล เรืองฤทธิ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
๙๙๓-๑๗๑ กิจกรรมประกอบหลักสูตร

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7067

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

๙๙๓-๑๗๑ กิจกรรมประกอบหลักสูตร (Co-curricular Activities)     ๑(--)

การทำกิจกรรมที่เน้นการบำเพ็ญประโยชน์ เช่น การบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
การสร้างคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา

  Encourage the students making benefit for mankind, merit, ethic under supervision

จุดมุ่งหมายของรายวิชา

รายวิชากิจกรรมประกอบหลักสูตรมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้การจัดทำโครงการที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมที่เลือกสรรทีมีประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยจิตสาธารณะ โดยใช้กระบวนการ PDCA และเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการทำโครงการ รู้จักการพัฒนาตนเองและวิเคราะห์วิจารณ์ด้วยการสะท้อนคิดอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล การเคารพสิทธิ การรู้จักหน้าที่ เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

๒.๒.๑ เพื่อตอบสนองต่อผลการเรียนรู้ของหลักสูตร ที่เน้นการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
การเคารพสิทธิ การรู้จักหน้าที่ และเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ และเรียนรู้การทำประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์

๒.๒.๒เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสื่อในการเรียนรู้ ควบคู่ไปกับการเรียนในชั้นเรียน และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง
๒.๒.๓ เพื่อส่งเสริมในนักศึกษาเข้าใจชุมชน วัฒนธรรมซึ่งเป็นรากฐานให้นักศึกษานำความรู้ไปประยุกต์ในการปฏิบัติการพยาบาลต่างวัฒนธรรม

รายวิชาบังคับก่อน: ไม่มี

กิจกรรมของนักศึกษา

๔.๒.๑ เข้าร่วมปฐมนิเทศรายวิชา

๔.๒.๒ ศึกษาด้วยตนเอง ก่อนการเข้าร่วมอภิปราย ร่วมอภิปราย และฝึกปฏิบัติ ในหัวข้อต่อไปนี้ หลักการสะท้อนคิด กระบวนการ PDCA และหลักการเขียนโครงการ โดยเข้าตอบแบบฝึกหัดใน LMS ก่อนเข้าเรียนในหัวข้อนั้น ๆ อย่างน้อย ๓ วัน

๔.๒.๓ เข้าร่วมการจัดทำโครงการตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนจบโครงการ

๔.๒.๔ ร่วมอภิปรายเกี่ยวกับการวางแผนและแก้ไขการทำโครงการภายในกลุ่มจำนวน ๖ ครั้ง โดยสรุปเป็นแผนที่ความคิด (mind mapping) เป็นภาษาอังกฤษ กลุ่มละ ๑ ฉบับ ทุกครั้ง

๔.๒.๕ ร่วมอภิปรายการนำเสนอแผนการจัดโครงการ

๔.๒.๖ สะท้อนคิดรายบุคคลจำนวน ๗ ครั้ง

๔.๒.๗ จัดโครงการในสถานที่ที่เลือกสรรกลุ่มละ ๑ โครงการ

๔.๒.๘ เข้าร่วมสังเกตการณ์และสะท้อนคิดการจัดทำโครงการคนละ ๓ โครงการ

๔.๒.๙ นำเสนอแผนและผลการจัดโครงการกลุ่มละ ๑ โครงการ (เอกสารการนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ)

๔.๒.๑๐ ร่วมอภิปรายการนำเสนอผลการจัดโครงการ

๔.๒.๑๑ จัดทำรายงานแผนและผลการจัดทำโครงการกลุ่มละ ๑ ฉบับ 

  

ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)